Financieel – De essentie
De diensten
Laat het lukken.
 

Is je gebiedsontwikkeling financieel haalbaar? Wat zijn de kosten, opbrengsten en de resultaten?  Inzicht en overzicht zijn belangrijk. Wij hebben de experts in huis met een duidelijke visie op de economische aspecten. Nu en in de toekomst. Samen met u komen we tot het juiste financiële beleid. Wij schetsen uw financiële toekomstplaatje.

Grondexploitatie

Wat zijn de kosten en de opbrengsten van de gronden in een ruimtelijke ontwikkeling? Met behulp van een grondexploitatie bepalen we samen met jou of een project financieel haalbaar is. De opbrengsten en de kosten van de grond worden dynamisch in de tijd inzichtelijk gemaakt. Onze deskundigen koppelen de ruimtelijke en financiële onderdelen en verbinden deze onderdelen aan de verschillende fases binnen het project. Zo kunnen we snel het financiële resultaat van plannen of scenario’s inzichtelijk maken en analyseren,. Of de kosten en opbrengsten gedurende een ontwikkeling bijhouden.

Opstalexploitatie

Met een opstalexploitatie begroten we voor u de kosten en de opbrengsten van een bouwproject. Je krijgt – globaal of gedetailleerd – inzicht in de kosten en opbrengsten van een opstalontwikkeling. 

Beheersexploitatie

Met een beheers exploitatie maken we inzichtelijk voor je met welke kosten en opbrengsten u rekening moet houden  in de beheers fase. Hiermee kun je ook zien of een bepaalde investering (in grond of gebouwen) rendabel kan zijn en zo ja, onder welke condities. Zo voeren wij assetmanagement voor woningcorporaties en hebben we een tool ontwikkeld om de duurzaamheidsambities en financiering hiervan integraal in kaart te brengen en zo tot weloverwogen keuzes en beheersing ervan te komen.

Indien gewenst, koppelen wij beheers exploitatie, investeringsberekening, opstalexploitatie én grondexploitatie voor een integrale doorkijk.

Residuele grondwaarde berekening

De residuele grondwaarde is het verschil tussen de totale opbrengstwaarde van de ( te realiseren ) opstal minus de stichtingskosten van de opstal. Dit is de prijs die men maximaal mag besteden bij de aankoop van de grond. De directe relatie tussen de marktwaarde van een complex en/of  project, de grondwaarde, de bouwkosten en bijkomende kosten wordt dus gelegd met behulp van een residuele grondwaarde berekening. In deze berekening berekenen wij de grondwaarde onder een project.

Grex check

De grex check is de thermometer in uw grondexploitatie. Met de grex-check helpen we gemeenten om het grondbeleid af te stemmen op de huidige economische situatie. Want hoe staat het ervoor met de grondexploitaties?  We hebben de kennis in huis om problemen op te lossen en we geven je inzicht in de lopende grondexploitaties. We zoeken samen naar verbeterpunten en zetten mogelijke risico’s op een rij.

Businessplan

Het is belangrijk om tijdig te weten wat wel en niet kan in een ontwikkeling, zowel financieel, ruimtelijk als economisch. Wij stellen een businessplan voor je op waarmee de haalbaarheid van een ontwikkeling op allerlei vlakken duidelijk wordt. Ruimtelijk, financieel, economisch, milieukundig en juridisch. Je krijgt op deze manier vroegtijdig inzicht in de vele onderdelen van een ontwikkeling. We nemen hierin alles mee, indien nodig ook de wensen en voorwaarden van andere betrokken partijen.