Van braakliggend havengebied naar eigentijdse woningen. – De essentie
Project Huizen
Laat het lukken.

Van braakliggend havengebied naar eigentijdse woningen.

Vorm laat het lukken.

DE VRAAG

Het havengebied van Huizen ligt tussen Bestevaer, IJsselmeerstraat en Havenstraat. Dit deel van Huizen wordt ook wel ‘de Oude Haven’ genoemd. De Oude Haven is in ontwikkeling en opgedeeld in drie fasen. De gronden zijn momenteel gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats en zijn deels braakliggend. De ontwikkeling van Oude Haven fase III is via een tender gegund aan Vorm Ontwikkeling BV. Deze ontwikkeling omvat de bouw van 21 eengezinswoningen, 14 appartementen en een commerciële ruimte in de plint. Deze ontwikkeling voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan voor dat gebied en kan daarom niet direct gerealiseerd worden. Daarnaast zitten er enkele verschillende functies in de omgeving die van invloed zijn op het plan, zoals een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een bedrijfsverzamelgebouw. Vorm heeft ons gevraagd om te helpen het plan planologisch en civieltechnisch te kunnen realiseren. Dit doen we door af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en door de civieltechnische uitwerking en voorbereiding te begeleiden.

DE AANPAK

In een startoverleg hebben we gezamenlijk grip gekregen op het ontwikkelproject, de basis waarop we de planologische procedure hebben opgezet om daarmee aan de slag te kunnen. Wij zorgen voor goede stroomlijning van alle noodzakelijke milieuonderzoeken (bodem, geluid, water, archeologie en ecologie), samen met de juiste integrale weergave in de omgevingsvergunning. Dus niet alleen procesmatig en in de planning, maar zeker ook inhoudelijk: wij zijn kritisch op rapporten en conclusies en bewaken de kwaliteit én juiste planmotivatie. Hiermee is de basis gelegd voor de planologische procedures die we zorgvuldig doorlopen. Vervolgens maken we de vertaling naar de civieltechnische uitvoering. We vertalen het plan naar civiel technische voorbereiding, we selecteren ontwerpers en aannemers en zorgen dat op tijd gestart kan worden met de bouw.

DE ESSENTIE

Zowel op inhoud als proces bewaken we de planologische en civieltechnische voortgang van dit project.


Aanspreekpunt

NOUD VAN DER HEIJDEN                                                                                                                                                                                                                                   06 53 99 89 21