De nationale stikstofbalans voor de energie- transitie in de industrie. – De essentie
Project Energietransitie
Laat het lukken.

De nationale stikstofbalans voor de energietransitie in de industrie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat het lukken.

De vraag

De energietransitie vanuit de elektriciteitssector is cruciaal is voor het al dan niet behalen van het klimaatakkoord. De aanleg van de hiervoor nodige energieprojecten, leidt enerzijds tot een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie en anderzijds tot een sterke afname van stikstofdepositie doordat we veel minder, of geen fossiele energie meer gebruiken. Die afname zal ook optreden in de industriesector en vooral het inzicht in die balans is voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van groot belang om de energietransitie in de industrie gerealiseerd te krijgen. Inzicht in de balans tussen toenames en afnames van stikstof is vooral ook nu essentieel, omdat door de huidige beperkte nationale stikstofruimte tijdige realisatie van projecten t.b.v. de energietransitie in gevaar komen. Voor EZK reden om ons in te schakelen om die balans in beeld te krijgen.

De aanpak

In nauw overleg met EZK, Gasunie, Tennet en RIVM hebben we de volgende vier stappen doorlopen:

Stap 1: definiëren van de projecten die vanuit de energietransitie nodig zijn (voor de industrie) en definiëren van de stikstof effecten van de energietransitie op de industriesector.

Stap 2: bepalen van stikstofemissies voor zowel de energie projecten (tijdelijke toename) als de daling van stikstofemissies in de industrie door verduurzaming (permanente afname).

Stap 3: doorrekenen van de stikstofdepositie-effecten via geautomatiseerde AERIUS berekeningen;

Stap 4: aggregeren en visualiseren van de stikstofdepositie-balans in ons STIRS (Stikstof Registratiesysteem).

De essentie

Logisch meedenken in het creëren van een zo compleet en zuiver mogelijk beeld van de stikstofdepositieontwikkeling in de industriesector ten opzichte van de tijdelijke toename door de verschillende projecten die nodig zijn om de energietransitie te realiseren. Dankzij onze stikstofexpertise en ontwikkelde tooling hiervoor zijn we in staat om complexe data letterlijk ‘in kaart te brengen’. Daarmee ontstaat inzicht in de opgave en de verwachte effecten op termijn; dit is bijzonder waardevol voor de beleidsbepaling.


Aanspreekpunt

Marieke van Helvoort 
06 53 16 56 69

Meer weten over dit project?